Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8404
Title: Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Authors: Nguyễn, Hoài Thu
Keywords: Nhà ở nông thôn
Tổ chức không gian
Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.97-101
Abstract: Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đang làm cho kiến trúc Nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng thay đổi nhanh về về hình thức kiến trúc và công năng sử dụng. Trong đó, có sự biến đổi mạnh mẽ kiến trúc Nhà ở nông thôn truyền thống sang hình thức kiến trúc Nhà ở kiểu đô thị. Kiến trúc Nhà ở nông thôn mới không phù hợp với hoạt động kinh tế khu vực nông thôn, Đã có nhiều nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian Nhà ở nông thôn dưới góc độ tiếp cận không gian, văn hóa, môi trường và kinh tế. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đưa ra giải pháp tổ chức không gian Nhà ở nông thôn mới, tổ chức không gian gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp nông thôn. Giải pháp bao gồm quan điểm, mục tiêu, nguyên tác, tiêu chí và một số định hướng giải pháp tổ chức không gian Nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8404
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_472.4 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.