Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8410
Title: Phân tích về đầu tư công, đầu tư tư nhân trong mối liên hệ với GDP các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phân tích đầu tư công
Đầu tư tư nhân
Mối liên hệ GDP
Khu vực Đồng bằng sông Hồng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.14-17
Abstract: Kinh tế Việt Nam năm 2017 đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 6,18%, vượt chỉ tiêu 6,7% đã đặt ra đầu năm trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tuy nhiên, nền kinh tế phát triển nhanh, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững năng suất lao động thấp so với các nước trong khu vực. Nghiên cứu này tập trung phân tích mốì liên hệ giữa đầu tư công, đầu tư tư nhân, với tăng tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh từ khía cạnh quy mô, lấy bối cảnh các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng làm đại diện. Từ đó, đóng góp những khuyến nghị chính sách tái cơ cấu đầu tư công hướng đến tăng trưởng bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8410
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.