Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84129
Title: Tiến triển của quan hệ Trung Quốc - Thái Lan trong bối cảnh sáng kiến “Vành đai và Con đường”
Authors: Dương, Văn Huy
Hà, Lê Huyền
Keywords: Thái Lan
Trung Quốc
Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI)
Đông Nam Á
Quan hệ Trung Quốc -Thái Lan
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.17-32
Abstract: Bài viết phân tích những tiến triển của quan hệ Trung Quốc - Thái Lan trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI). Các tác giả đi sâu phân tích vai trò và vị trí của Thái Lan đối với chiến lược thúc đẩy hiện thực hoá “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực Đông Nam Á lục địa. Từ đó, bài viết làm rõ thực trạng quan hệ chính trị - ngoại giao và trong các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng, trao đổi về mặt con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84129
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.