Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414
Title: Tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam trong đổi mới
Authors: Trần, Thành
Keywords: Chuyên chính vô sản
Chủ nghĩa Mác
Đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.8-13
Abstract: Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng cốt yếu nhất của chủ nghĩa Mác. Sức sống của tư tưởng đó đòi hỏi trong nhận thức và vận dụng phải nắm vững tinh thần khoa học của nó, đồng thời phải có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN làm nền tảng kinh tế cho nó là sự vận dụng tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác một cách sáng tạo trong đổi mới ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.52.135


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.