Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84144
Title: Một số vấn đề trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam và giải pháp khắc phục
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nga
Keywords: Chuyển đổi số
Ngành nông nghiệp
Giải pháp khắc phục
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 609 .- Tr.07-09
Abstract: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển tổng thể nền kinh tế. Chuyển đổi số đem đến cho các chủ thể trong nông nghiệp và cho đất nước những lợi ích to lớn. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nông nghiệp không dễ dàng, do đặc điểm của chính lĩnh vực nông nghiệp quy định. Do đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ cần sự nỗ lực của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, hộ gia đình nông dân, mà sự hỗ trợ của nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84144
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.