Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84149
Title: Giám sát, kiểm soát dự án đầu tư xây dựng của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước = Monitoring and control of investment construction projects of Inspection agencies and State audit
Authors: Nguyễn, Quốc Toàn
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Đầu tư xây dựng
Vốn nhà nước
Thanh tra
Kiểm toán nhà nước
Giám sát
Kiểm soát
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.78-83
Abstract: Đầu tư xây dựng thường có ảnh hưởng, tác động nhiều mặt và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Trong những năm qua, ở Việt Nam, Nhà nước đã dành một tỷ trọng vẫn rất lớn cho đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao mức sống của người dân, bình quân chiếm 25% - 30% GDP, Năm 2016, đầu tư cho xây dựng cơ bản là 1.071.516 tỷ đồng, chiếm 72,15% vốn đầu tư toàn xã hội, giám sát, kiểm soát dự án đầu tư của các cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nước là hoạt động và là công cụ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án. Bài viết phân tích vai trò của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nước, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của các cơ quan này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84149
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.