Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414
Nhan đề: Tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam trong đổi mới
Tác giả: Trần, Thành
Từ khoá: Chuyên chính vô sản
Chủ nghĩa Mác
Đổi mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.8-13
Tóm tắt: Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng cốt yếu nhất của chủ nghĩa Mác. Sức sống của tư tưởng đó đòi hỏi trong nhận thức và vận dụng phải nắm vững tinh thần khoa học của nó, đồng thời phải có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN làm nền tảng kinh tế cho nó là sự vận dụng tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác một cách sáng tạo trong đổi mới ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.239.167.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.