Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.date.accessioned2019-04-05T02:01:37Z-
dc.date.available2019-04-05T02:01:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8414-
dc.description.abstractChuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng cốt yếu nhất của chủ nghĩa Mác. Sức sống của tư tưởng đó đòi hỏi trong nhận thức và vận dụng phải nắm vững tinh thần khoa học của nó, đồng thời phải có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN làm nền tảng kinh tế cho nó là sự vận dụng tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác một cách sáng tạo trong đổi mới ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.8-13-
dc.subjectChuyên chính vô sảnvi_VN
dc.subjectChủ nghĩa Mácvi_VN
dc.subjectĐổi mớivi_VN
dc.titleTư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam trong đổi mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.228.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.