Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84152
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nghèo vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Hữu Thu
Keywords: Tín dụng
Yếu tố ảnh hưởng
Thái Nguyên
Hộ nghèo vùng núi cao
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 608 .- Tr.101-103
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu điều tra từ 300 hộ nghèo huyện vùng núi cao Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nghèo. Kết quả cho thấy trong 300 hộ điều tra có 265 hộ đã tiếp cận được vốn vay, còn 35 hộ chưa tiếp cận vốn vay. Nghiên cứu đã đưa ra khuyến nghị cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách tín dụng cho hộ nghèo. Với mục tiêu hướng đến là thị trường tín dụng cho hộ nghèo phát triển và hộ nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84152
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.