Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84179
Title: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Hà, Ngọc Sơn
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Quản lý nhà nước
Thực trạng
Giải pháp
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 608 .- Tr.86-88
Abstract: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài theo 3 nội dưng cơ bản của quản lý nhà nước: (1) Ban hành chính sách, pháp luật về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, (2) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư tại các địa phương; (3) Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84179
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.