Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84224
Title: Trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn luật pháp
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI)
Góc nhìn luật pháp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 615 .- Tr.25-27
Abstract: Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang được phát triển mạnh mẽ, trong khi đó lại thiếu vắng gần như hoàn toàn các quy định kỹ thuật pháp lý và quy định về các nguyên tắc cơ bản, điều kiện khởi động, vận hành, hoạt động và phát triển tích hợp vào các hệ thống khác, cũng như kiểm soát việc áp dụng các công nghệ AI. Bài viết nghiên cứu các quy định pháp lý trong việc sử dụng và phát triển AI; xem xét một số cách tiếp cận định nghĩa về AI và đặc thù bảo đảm pháp lý của lĩnh vực liên quan trong các tài liệu khoa học, phát triển và trình bày khái niệm AI của tác giả thông qua các dấu hiệu chính của nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84224
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.