Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8423
Title: Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Keywords: Quyền chính trị
Quyền chính trị của phụ nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.50-55
Abstract: Quyền của phụ nữ là một vấn đề mang tính thời đại. Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội nói chung. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới cũng hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước hiện nay. Thực trạng thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu song cũng còn nhiều rào cản khó khăn. Bài viết trình bày những lý luận chung về quyền chính trị của phụ nữ và có những đánh giá ban đầu về thực hiện quyền chính trị của phụ nữ Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8423
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.