Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8429
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất cam sành của nông hộ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dễ
Thái, Văn Khánh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất cam sành của nông hộ trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện tại 3 xã Đại Thành, Tân Thành, Hiệp Lợi thuộc Thị Xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, thời gian thực hiện đề tài từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả kinh tế của các nông hộ trồng cam sành từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ trồng cam sành trên địa bàn nghiên cứu. Số liệu sơ cấp của đề tài thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 nông hộ sản xuất cam sành tại 3 xã Đại Thành, Tân Thành và Hiệp Lợi, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu là phương pháp thuận tiện. Nội dung phân tích bao gồm: Phân tích hiện trạng, bên cạnh đó đề tài phân tích hiệu qủa kinh tế thông qua phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế bằng công cụ phân tích màng bao dữ liệu DEA ( Data Envelopment Analysis) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất cam sành của nông hộ bằng phương pháp hồi quy Tobit. Hiệu quả kinh tế đạt được là 42,0% ( EE= 0.420) Cho thấy trên địa bàn nghiên cứu đạt hiệu quả kinh tế chưa đạt tối ưu. Kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nông hộ như: diện tích, kinh nghiệm, có hệ số tương quan thuận với hiệu quả kinh tế; lao động gia đình, có hệ số hồi quy nghịch với hiệu quả kinh tế. Đề cải thiện hiệu quả kinh tế kinh tế nông hộ điều chỉnh các mức đầu vào theo tỷ lệ tối ưu có tính đến giá tương đối của các yếu tố đầu vào trong sản xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8429
ISSN: B1510567
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.