Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84293
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động thu chi ngân sách tại các Trung tâm Tin học Thống kê, Tổng cục Thống kê
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Thu chi ngân sách
Tổng cục Thống kê
Trung tâm Tin học Thống kê
Kiểm soát hoạt động
Giải pháp
Nâng cao hiệu quả
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 612 .- Tr.74-76
Abstract: Những năm qua công tác kiểm soát hoạt động thu chi của các Trung tâm Tin học Thống kê - Tổng cục Thống kê nói riêng, đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kiểm soát hoạt động thu chi Ngân sách các Trung tâm Tin học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Để khắc phục những hạn chế đó, thông qua nghiên cứu toàn diện, hệ thống lý luận và thực tiễn về kiểm soát hoạt động thu chi NS sẽ làm rõ các nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đề xuất căn cứ khoa học để nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động trong thời gian tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84293
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.