Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84293
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động thu chi ngân sách tại các Trung tâm Tin học Thống kê, Tổng cục Thống kê
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Thu chi ngân sách
Tổng cục Thống kê
Trung tâm Tin học Thống kê
Kiểm soát hoạt động
Giải pháp
Nâng cao hiệu quả
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 612 .- Tr.74-76
Tóm tắt: Những năm qua công tác kiểm soát hoạt động thu chi của các Trung tâm Tin học Thống kê - Tổng cục Thống kê nói riêng, đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kiểm soát hoạt động thu chi Ngân sách các Trung tâm Tin học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Để khắc phục những hạn chế đó, thông qua nghiên cứu toàn diện, hệ thống lý luận và thực tiễn về kiểm soát hoạt động thu chi NS sẽ làm rõ các nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đề xuất căn cứ khoa học để nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động trong thời gian tiếp theo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84293
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.