Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8430
Title: Xây dựng chính phủ điện tử - bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Công nghệ thông tin
Chính phủ điện tử
Cải cách hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.70-75
Abstract: Từ mấy thập kỷ qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành phương tiện trọng yếu để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của nhà nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Hiện nay, việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình hội nhập. Ở Việt Nam, yêu cầu cải cách hành chính càng làm vấn đề xây dựng CPĐT trở nên cấp thiết. Vì thế, đẩy nhanh quá trình xây dựng CPĐT để hướng tới một nền hành chính hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8430
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.