Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8431
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
Authors: Phan, Trọng Hào
Keywords: Cán bộ
Công tác cán bộ
Đánh giá cán bộ
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.76-80
Abstract: Trong các khâu của công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ là vấn đề quan trọng, rất nhạy cảm và phức tạp, là khâu mở đầu mở đầu quyết định để tuyển dụng, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trên cơ sở phân tích thực trạng đánh giá cán bộ, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8431
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.