Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84406
Title: Vẽ đường tần xuất lý luận theo phương pháp thích hợp dần trong xử lý số liệu quan trắc thủy văn công trình giao thông.
Authors: Phạm, Văn Thoan
Keywords: Đường tần xuất lý luận
Phương pháp thích hợp dần
Thủy văn
Thống kê xác suất
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 1+2 .- Tr.62-72
Abstract: Bài báo đưa ra kết luận và kiến nghị cần thiết cho người làm công tác khảo sát, nghiên cứu thủy văn và thiết kế công trình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84406
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.