Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8446
Title: Giá trị lịch sử, bài học thực tiễn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
Authors: Nguyễn, Huy Hiệu
Keywords: Cách mạng
Giải phóng dân tộc
Miền Nam Việt Nam
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân
1968
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.59-64
Abstract: Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh cách mạng Việt Nam, có những sự kiện quan trọng không phải một lúc có thể được nhìn nhận, đánh giá hết giá trị, ý nghĩa lớn lao của nó trên các mặt, mà cần có thời gian để suy ngẫm, kiểm định một cách khách quan, khoa học. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam trong dịp Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những sự kiện nổi bật và là bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8446
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.