Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84496
Title: Nghiên cứu quy định pháp luật về tiền ảo tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Thị, Cẩm Lai B1903109
Keywords: Luật Tư Pháp
Issue Date: 2022
Abstract: Đề tài luận văn trình bày chủ yếu lý luận chung và khung pháp lý một số nước về tiền ảo, bên cạnh đó đã chỉ ra những thực trạng pháp luật về tiền ảo tại Việt Nam và từ đó đưa ra được những kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện xây dựng khung pháp lý liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam.
Description: 87 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84496
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.