Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84497
Title: Thừa nhận hôn nhân đồng giới ở Việt Nam những vấn đề pháp lý cần đặt ra.
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Nguyễn, Chí Công B1902853
Keywords: Luật Tư Pháp
Issue Date: 2022
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu: Khái niệm, quy định về hôn nhân đồng giới trên thế giới, thực trạng hôn nhân đồng giới tại Việt Nam, những bất cập khi không thừa nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam, đưa ra kiến nghị xây dựng hoàn thiện pháp luật khi thừa nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam.
Description: 86 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84497
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.