Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8452
Title: Các nhân tố quốc tế tác động đến việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Liên minh Châu Âu
Authors: Đặng, Minh Đức
Chử, Thị Nhuần
Trịnh, Thị Hiền
Keywords: Nguyên tắc pháp quyền
Pháp quyền
Luật pháp
Quản lý nhà nước
Nhân tố quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.27-38
Abstract: Nguyên tắc pháp quyền, một phạm trù thuộc khoa học chính trị - pháp lý, xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại, bắt nguồn từ tư tưởng về nguyên tắc cai trị bằng luật pháp hơn là cai trị bằng quyền lực tuyệt đối của nhà vua hay nhà độc tài, mở ra một phương thức quản lý nhà nước hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và triển khai trong thực tiễn, nguyên tắc pháp quyền cũng chịu tác động và chi phối của nhiều nhân tố, cả những nhân tố quốc tế, lẫn các nhân tố nội tại của từng quốc gia. Bài viết sẽ phân tích những nhân tố quốc tế tác động đến việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Liên minh Châu Âu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8452
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.