Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8453
Title: Nghiên cứu các nhân tố gây ra biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công
Authors: Ngô, Minh Liêm
Lương, Đức Long
Keywords: Thiết kế - thi công
Biến đổi chi phí
EFA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.114-119
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả cuộc khảo sát về các nhân tố gây ra sự biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công. Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát đã xếp hạng được những nhân tố gây ra sự biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công. Bên cạnh đó, thông qua phương pháp phân tích nhân tố EFA (Exploratory Factor Analysis) bài báo đã chỉ ra 10 nhóm nhân tố gây ra sự biến đổi chi phí khi làm thực tế so với ước lượng ban đầu của dự án thiết kế - thi công có liên quan đến tổ chức thi công, thiết kế, nhân công - vật tư - thiết bị, các bên liên quan và nhóm các nhân tố khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8453
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.