Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84600
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ
Authors: Đào Ngọc, Cảnh
Nguyễn Thị Như, Ý
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 30-Dec-2022
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch, đặc điểm và các yếu tố cơ bản cấu thành nên sản phẩm du lịch. Tổng kết kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới. Phân tích tiềm năng phát triển du lịch nông thôn tại thành phố Cần Thơ. Phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84600
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.