Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8464
Title: Ảnh hưởng điều kiện biên đến tần số dao động của tấm bị nứt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng
Nguyễn, Mai Chí Trung
Keywords: Tần số dao động
Tấm bị nứt
Điều kiện biên
Phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng (XFEM)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.54-58
Abstract: Mục đích của bài báo này nhóm tác giả phân tích ảnh hưởng điều kiện biên đến tần số dao động của tấm bị nứt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM). Trong kết cấu khi vết nứt xuất hiện làm cho độ cứng kết cấu bị giảm, ứng với các điều kiện biên và chiều dài vết nứt khác nhau mà tần số dao động sẽ khác nhau. Sự ảnh hưởng của điều kiện biên đến tần số dao động được khảo sát trong bài báo này. Tần số dao động của tấm bị nứt được xác định từ chương trình tính toán sử dụng XFEM dựa trên mô hình phần tử tứ giác đẳng tham số Q8. Kết quả thu được so sánh với các nghiên cứu trước đây để khẳng định độ chính xác của phương pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8464
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.