Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8472
Title: Có phải gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại?
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Quá khứ
Hiện tại
Lịch sử
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 04 .- Tr.97-100
Abstract: Việt Nam có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình lịch sử lâu dài đó đã hun đúc nên những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển đất nước. Việc Đảng, Nhà nước, các địa phương tổ chức kỷ niệm các sự kiện và nhân vật lịch sử, các lễ hội tín ngưỡng là việc làm rất cần thiết nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Do đó, không thể xuyên tạc cho rằng, việc tổ chức như vậy là để gặm nhấm quá khứ, quên đi hiện tại. Cần có cái nhìn biện chứng và công tâm về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8472
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.