Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8475
Title: Nghiên cứu quá trình sinh thái cảnh quan
Authors: Đàm, Thu Trang
Keywords: Sinh thái cảnh quan (Landscape ecology)
Quá trình địa chất (geology process)
Quá trình hình thành đất (Land process)
Quá trình sinh học (Biology process)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.69-72
Abstract: Bài báo trình bày về quá trình sinh thái cảnh quan. Về bản chất, quá trình của những hệ thống này là biến đổi, và bằng những chuỗi nối tiếp nhau, các quá trình này phát triển thành những cảnh quan phong phú và đa dạng và chúng bao gồm các quá trình kiến tạo địa chất, các quá trình hình thành đất và các quá trình sinh học. Hiểu rõ quá trình sinh thái cảnh là cơ sở cho công tác thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan theo hướng sinh thái.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8475
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.