Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84847
Title: Ảnh hưởng của các mức lipid trong thức ăn lên sự thành thục cá sát sọc (Pangasius macronema)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Hoàng Phát
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm ảnh hưởng của các mức lipid trong thức ăn lên thành thục của cá sát sọc (pangasius macronema)được tiến hành 3 tháng tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng thủy sản công nghệ cao từ ngày 01/05/2022 đến ngày 01/07/2022. Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức (NT) thức ăn NT1: : 6% lipid, NT2: 9% lipid, NT3: 12% lipid, NT4: 15% lipid; các nghiệm thức thức ăn đều có cùg mức protein là 41%. Mật độ nuôi là 25 con/m2. Sau 3 tháng nuôi vỗ kết quả đạt được như sau: Nhiệt độ, pH và ôxy trong ao nuôi vỗ luôn nằm trong khoảng thích hợp để cá thành thục sinh dục. Hệ số thành thục của cá sát cao nhất ở tháng 5 đối với NT3; giảm dần vào tháng 6 và tăng lại vào tháng 7. Và giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối lần lượt là 82,67±44,09 trứng/cá thể cá cái và 11.559±6452,03 trứng/kg cá cái. Đường kính trứng giai đoạn III trung bình 0,64±0,08mm, dao động từ 0,5 đến 0,8mm. Kết quả chưa cho thấy rõ được ảnh hưởng của độ lipid đến hệ số thành thục của cá sát sọc.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84847
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.