Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8488
Title: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản qua sự kế thừa và phát triển của Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Giai cấp vô sản
Chủ nghĩa xã hội
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 01 .- Tr.13-18
Abstract: Kể từ khi ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã trở thành cương lĩnh chính trị, ngọn cờ cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa những nguyên lý cách mạng do Tuyên ngôn đề ra; góp phần khẳng định giá trị, sức sống bất diệt của Tuyên ngôn trong thời đại mới và không gian mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8488
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.