Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8489
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông cốt thủy tinh (GFRP) so với dầm bê tông cốt thép
Authors: Trần, Ngọc Thạch
Lê, Công Bằng
Nguyễn, Lâm Bình
Trịnh, Minh Duy
Nguyễn, Mai Chí Trung
Keywords: Cốt sợi thủy tinh (GFRP)
Cốt thép
Độ võng
Bề rộng vết nứt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.51-53
Abstract: Bài báo này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thủy tinh (GFRP) và cốt thủy tinh kết hợp cốt thép so với dầm bê tông cốt thép. Sáu dầm bê tông được gia cường bởi cốt thép và cốt GFRP đã được thí nghiệm cho đến khi dầm bị phá hoại, ứng xử của dầm trước và sau khi nứt, từ khi cốt thép chảy dẻo đến khi dầm bị phá hoại được trình bày thông qua quan hệ tải trọng - độ võng. Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng chịu lực của dầm có cốt GFRP lớn hơn gần hai lần so với dầm bê tông cốt thép.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8489
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.