Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84902
Title: Đánh giá khả năng sử dụng các loại vật liệu làm tổ khác nhau trong sinh sản lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Pham, Thanh Liêm
Lâm, Hiếu Kiên
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng các loại vật liệu làm tổ khác nhau trong sinh sản lươn đồng (Monopterus albus), từ đó tìm ra loại vật liệu cho lươn sinh sản đạt hiệu quả cao nhất. Thí nghiệm được bố trí với 3 loại vật vật liệu khác nhau là bể đất truyền thống, bể bố trí chậu và bể bố trí ống nhựa. Sau thí nghiệm, kết quả cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ từ 27,83 – 28,58 oC, pH từ 7,41 – 7,58, NO2 ở mức 0,66 mg/L, NH4NH3 từ 0,66 – 0,75mg/L thích hợp cho lươn sinh sản. Các chỉ tiêu sinh sản như tỉ lệ sinh sản từ 3,33 – 80%, sức sinh sản từ 155 – 373 trứng/tổ, tỉ lệ trứng thụ tinh từ 67,3 – 81,7%, tỉ lệ trứng nở từ 50,3 – 73,3%. Qua đó cho thấy bể đất cho kết quả với tỉ lệ sinh sản là 80%, sức sinh sản là 373 trứng/tổ, tỉ lệ trứng thụ tinh đạt 81,7% và tỉ lệ trứng nở đạt 73,3%, cao nhất so với bể chậu và bể ống.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84902
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
669.59 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.