Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84903
Title: Tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá bột trê vàng (Clarias macrocephalus) có nguồn gốc tự nhiên ương ở độ mặn khác nhau
Authors: Đào, Minh Hải
Dương, Thúy Yên
Trần, Ngọc Thoại
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng phát triển của cá trê vàng có nguồn gốc từ tự nhiên ở giai đoạn ương từ cá bột lên cá hương ở độ mặn thấp. Cá trê có khối lượng ban đầu là 4,36 mg được bố trí trong hệ thống tuần hoàn có thể tích 60L với mật độ 700 con/bể. Nghiên cứu gồm 3 nghiệm thức (0, 2 và 4‰) và 5 lần lặp lại. Cá được cho ăn bằng thức ăn tự nhiên (Moina) sau khi hết noãn hoàng, sau 8 ngày tuổi chuyển qua cho ăn kết hợp Moina với thức ăn công nghiệp dạng nổi đến 13 ngày tuổi và sau đó cho ăn thức ăn công nghiệp hoàn toàn cho đến khi thí nghiệm kết thúc. Kết quả sau 20 ngày ương cho thấy tăng trưởng về khối lượng và chiều dài khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p<0,05), dao động tương ứng từ 152,3±14,4 – 222,9±46,9 mg và 23,8±0,8 - 26,7±2,3 mm. Tỉ lệ sống của cá ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), dao động từ 77,5 đến 83,7%. Như vậy, cá bột trê vàng có xu hướng chịu mặn tốt nhất ở 4‰.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84903
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
818.59 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.