Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84905
Title: Đánh giá sự tăng trưởng và tỷ lệ sống lươn đồng (Monopterus albus)ương từ bột lên giống ở các mật độ khác nhau tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Dương, Nhựt Long
Lê, Thị Yến Nhi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) ương từ bột lên giống ở các mật độ khác nhau tại tỉnh Sóc Trăng. Bố trí gồm 2 nghiệm thức (NT: NT1 mật độ ương 6000 con/m2 , NT2 mật độ ương 9000 con/m2 , với 6 bể xi măng ương trong 90 ngày. Trong quá trình thực nghiệm các chỉ tiêu môi trường nước ở 2 nghiệm thức (Nhiệt độ, pH, Oxygen) đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của lươn. Sau 90 ngày ương, khối lượng trung bình lươn và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối ở NT1 lần lượt là (3,20 ± 1,2 g/con và 0,042 g/ngày), lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với NT2 (2,53 ± 1,08 g/con và 0,032 g/ngày). Tỉ lệ sống của lươn ở 2 nghiệm thức lần lượt là 84% ở NT1, 67,8% ở NT2, tỉ lệ sống khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Như vậy lươn ương ở mật độ 6000 con/m2 cho tốc độ tăng trưởng tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84905
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
529.59 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.