Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84906
Title: Ảnh hưởng của nguồn cá mẹ và độ mặn đến sự phát triển phôi của cá trê vàng (Clarias macrocephalus)
Authors: Dương, Thúy Yên
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của nguồn cá mẹ đã được nuôi trong nước lợ và điều kiện ấp trong độ mặn lên sự phát triển phôi và cá bột cá trê vàng. Cá mẹ nuôi ở độ mặn 0, 4 và 8‰ được cho sinh sản vời cùng nguồn cá đực. Trứng thụ tinh được ấp ở mức độ mặn 0, 2, 4, 6 và 8‰. Kết quả cho thấy thời gian phát triển phôi kéo dài khi độ mặn ấp tăng, từ 25 giờ đến 31 giờ. Ở độ mặn 6‰ trở lên, hầu hết phôi cá ngưng phát triển ở giai đoạn phôi dâu. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở khác biệt có ý nghĩa giữa các mức độ mặn ấp (p<0,05), dao động từ 31,4% đến 48,6% ở độ mặn ấp từ 0 đến 4‰, cao hơn khi ấp ở độ mặn 6‰ và 8‰ (2,1 đến 6,8%). Tỷ lệ nở đạt từ 42,3% đến 63,1% ấp ở độ mặn 0 và 2‰, tỷ lệ nở giảm từ độ mặn ấp 4‰. Đường kính trứng (1.594-1.717µm), chiều dài cá bột sau khi nở (4,74 - 4,99 mm) và thể tích noãn hoàng (1,43±0,26 mm3 ) không bị ảnh hưởng bởi độ mặn cá mẹ (p>0,05). Sau 48 giờ, hiều dài cá bột đạt 6,29 - 6,75 mm và mức độ sử dụng noãn hoàng giảm 60,1-73,9% so với ban đầu. Tóm lại, phôi cá cá trê vàng phát triển tốt đến độ mặn ấp 2‰ và độ mặn nuôi cá mẹ ảnh hưởng không có ý nghĩa đến sự phát triển phôi và cá bột
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84906
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
632.42 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.