Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84993
Nhan đề: IDEA MANAGEMENT SYSTEM WITH INTEGRATED PLAGIARISM DETECTION MODULE
Nhan đề khác: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁNG KIẾN, Ý TƯỞNG CÓ TÍCH HỢP PHÂN HỆ PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN
Tác giả: Lưu, Tiến Đạo
Khưu, Nguyễn Hoàng Nam
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHẤT LƯỢNG CAO
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nowadays, with the development of technology, the management of traditional proposals and ideas is gradually moving to digital form in companies. Therefore, there is a need for a system to manage and check plagiarism. In this study, Spring framework, NEXT.JS, and PostgreSQL were used to build a system to manage the company's ideas proposed by employees and use the Levenshtein distances to compare the similarities of the two documents to check whether their ideas were available or not. From there, company employees just need to put ideas on the system easily, encourage innovation in the company, and help the company grow more and more.
Mô tả: 59 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84993
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.