Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85059
Title: Ảnh hưởng của độ mặn và pH thấp lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra (Pangasianodon hypopthalmus) chịu mặn
Authors: Huỳnh, Trường Giang
Trần, Ngọc Tứ
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của độ mặn và nước phèn pH thấp lên chỉ tiêu oxy hóa stress của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) chịu mặn. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức với 3 mức pH khác nhau (5,5; 6,5 và 7,5) kết hợp với 3 mức độ mặn (3‰; 6‰; 9‰) trong 14 ngày. Kết quả cho thấy hoạt tính của catalase (CAT) bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố độ mặn và pH. Hoạt tính CAT trên gan và cơ cá chịu ảnh hưởng tương tác của độ mặn và pH ở ngày 7 nhưng phục hồi ở ngày 14 của thí nghiệm. Hoạt tính của CAT giảm rõ rệt nhất ở độ mặn được nâng lên 9‰ và pH giảm đến 5,5. Lipid idation (LPO) không bị sự ảnh hưởng tương tác giữa độ mặn và pH. Tuy nhiên, sự gia tăng của LPO được phát hiện ở độ mặn 9‰ và cao hơn có ý nghĩa so với ở 3‰. Ở mức pH 5,5 cũng cho thấy sự gia tăng của LPO cao hơn so với pH 7,5. Kết quả bước đầu đã cho thấy rằng đối với cá tra chịu mặn, ở độ mặn 9‰ và pH 5,5 sẽ tác động lên quá trình oxy hóa stress, có thể gây ra tổn thương các cơ quan trên gan, mang và cơ cá.
Description: 20tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85059
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.