Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85098
Title: Xác định thời điểm chuyển đổi thức ăn chế biến cho lươn đồng (Mopopterus albus).
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Lê Cẩm Tú
Nguyễn, Khánh Vinh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định thời gian chuyển đổi thức ăn chế biến phù hợp cho lươn đồng (Monopterus albus). Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức: nghiệm thức 1 (NT1) sử dụng 100% thức ăn chế biến ngay khi hết noãn hoàng, nghiệm thức 2 (NT2) tập ăn TACB kết hợp với trùn chỉ sau khi hết noãn hoàng, nghiệm thức 3, 4 và 5 lươn được cho ăn TACB từ 14, 21, 28 ngày tuổi. Trước khi tập ăn thì sử dụng trùn chỉ làm thức ăn cho lươn. Lươn được bố trí trong hệ thống bể nhựa, mỗi bể 300 con (12 con/L) được nuôi trong 6 tuần. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống trung bình cao nhất ở nghiệm thức 4 (38,56 %) và thấp nhất ở nghiệm thức 1 (9,81 %). Tốc độ tăng trưởng của lươn có sự khác biệt giữa các nghiệm thức, Khối lượng tăng trưởng thấp nhất ở nghiệm thức 1 (0,22g) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với các nghiệm thức còn lại. Tốc độ tăng trưởng cao nhất ở nghiệm thức 3 (0,32 g;7,14 mm), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê với NT2, NT4, NT5 (p>0,05). Tóm lại thời điểm chuyển đổi thức ăn chế biến tốt nhất cho lươn đồng trong nghiên cứu này là từ 14 ngày tuổi.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85098
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
515.41 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.