Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85125
Nhan đề: Nghiên cứu nhu cầu protein và lipid của cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Trần Trọng Nhân
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein và lipid cho cá chạch lấu (Mastacembelus favus HORA,1923) giai đoạn giống có khối lượng trung bình 2,79g/con. Thí nghiệm được thực hiện trong 7 tuần gồm 9 nghiệm thức ăn với 3 mức protein (40%, 45% và 50%) và 3 mức lipid ( 6%, 9% và 12%). Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng protein và lipid khác nhau không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá. Tốc độ tăng trưởng của cá gia tăng theo hàm lượng protein có trong thức ăn, tuy nhiên khi hàm lượng protein trong thức ăn là 50% thì tốc độ sinh trưởng của cá giảm. Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất ở nghiệm thức 45% protein và 6% lipid và hệ số thức ăn FCR thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại, FCR cao nhất ở nghiệm thức 45% protein và 12% lipid. Hàm lượng protein và lipid trong thức ăn thích hợp cho cá chạch lấu là 45% protein và lipid 6%.
Mô tả: 18tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85125
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
474.93 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.251.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.