Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85129
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Phan, Thị Cẩm Tú
Võ, Nguyễn Hoài Đức
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng việc bổ sung tỏi vào thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức (NT) với 3 lần lặp lại: NT đối chứng (không bổ sung tỏi); NT1 (bổ sung 0,5% tỏi, NT2 (bổ sung 1% tỏi), và NT3 (bổ sung 1,5% tỏi). Thời gian kéo dài thí nghiệm là 2 tháng. Tôm thí nghiệm được bố trí vào bể composite 500 L với mật độ 100 con/bể. Các yếu tố chất lượng nước gồm nhiệt độ, pH, DO, độ cứng và độ kiềm không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Kết quả sau 56 ngày nuôi cho thấy tôm được cho ăn thức ăn có bổ sung tỏi có tỷ lệ sống cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Tăng trưởng của tôm ở NT3 đạt tăng trọng (9,63±0,01g), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (4,600±0,008 %/ngày) và sinh khối (1,70±0,02 kg/m3 ) cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với NT đối chứng và NT1 (p<0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) ở NT2 và NT3 thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả cho thấy ở nghiệm thức với nồng độ 1,5% tỏi giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống của tôm nuôi và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85129
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
470.56 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.