Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85157
Title: Ảnh hưởng của tributyrin lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá điêu hồng (Oreochromis. spp)
Authors: Hứa, Thái Nhân
Trần, Chí Phiêu
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng Tributyrin thích hợp cho sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá điêu hồng (Oreochromis spp). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức có hàm lượng Tributyrin khác nhau gồm nghiệm thức đối không bổ sung Tributyrin (NT_ĐC); bổ sung 0,5g/kg thức ăn (NT1_0.5); 1.0 g/kg thức ăn (NT2_1.0); 1,1 g/kg thức ăn (NT3_1.5), với 5 lần lặp lại. Mật độ cá 60 con (30,56g/con) / giai. Sau 90 ngày thí nghiệm. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, oxi hòa tan, TAN, và NO2-N đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cá. Về tăng trưởng, nghiệm thức cho tăng trọng (WG), tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối (SRG) đạt tốt nhất là nghiệm thức 3_1.5 (75,23 g/con, 1,04%/ngày) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 1_0.5 (76,29 g/con, 0,98%/ngày) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các NT còn lại. Tương tự, tỷ lệ sống của cá cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các NT, trong đó tỷ lệ sống của cá cao nhất là ở NT3. Kết quả nghiên cứu này cho thấy có thể bổ sung tributyrin ở mức 1,5g/kg thức ăn cho kết quả tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt hơn so với thức ăn không bổ sung tributyrin và/hoặc bổ sung ở các mức thấp hơn.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85157
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
467.39 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.