Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85177
Title: TÓM TẮT TÓM LƯỢC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MÔ HÌNH BRIO-BARTVIETNAMESE ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING BRIO-BART
Other Titles: VIETNAMESE ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING BRIO-BART
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Đoàn, Gia Thiều
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt văn bản là đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Luận án này đề xuất mô hình tóm tắt văn bản tóm lược dựa trên BART sử dụng kỹ thuật huấn luyện BRIO, được gọi là BART-BRIO. BRIO giả định phân phối xác suất không xác định để giảm sự phụ thuộc của mô hình vào tóm tắt tham chiếu và cải thiện hiệu suất của mô hình trong quá trình suy luận. Chúng tôi thực nghiệm trên bộ dữ liệu CTUNLPSum. Kết quả cho thấy mô hình của chúng tôi vượt trội hơn tất cả các mô hình tóm tắt tóm lược ở tiếng Việt hiện có. Cụ thể, điểm số ROUGE-1, ROUGE-2 và ROUGE-LSum của mô hình BART-BRIO lần lượt là 60,43, 28,2 và 44,2.
Description: 62 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85177
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.