Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85177
Nhan đề: TÓM TẮT TÓM LƯỢC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MÔ HÌNH BRIO-BARTVIETNAMESE ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING BRIO-BART
Nhan đề khác: VIETNAMESE ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING BRIO-BART
Tác giả: Lâm, Nhựt Khang
Đoàn, Gia Thiều
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Tóm tắt văn bản là đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Luận án này đề xuất mô hình tóm tắt văn bản tóm lược dựa trên BART sử dụng kỹ thuật huấn luyện BRIO, được gọi là BART-BRIO. BRIO giả định phân phối xác suất không xác định để giảm sự phụ thuộc của mô hình vào tóm tắt tham chiếu và cải thiện hiệu suất của mô hình trong quá trình suy luận. Chúng tôi thực nghiệm trên bộ dữ liệu CTUNLPSum. Kết quả cho thấy mô hình của chúng tôi vượt trội hơn tất cả các mô hình tóm tắt tóm lược ở tiếng Việt hiện có. Cụ thể, điểm số ROUGE-1, ROUGE-2 và ROUGE-LSum của mô hình BART-BRIO lần lượt là 60,43, 28,2 và 44,2.
Mô tả: 62 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85177
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.