Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/852
Title: Nghiên cứu văn học dân gian ở Trung Quốc
Authors: Bùi, Thị Thiên Thai
Keywords: Văn học dân gian
Trung Quốc
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.79-92
Abstract: Bài viết cung cấp một cái nhìn tương đối toàn cảnh và cập nhật về ngành khoa học này của Trung Quốc với 6 giai đoạn phát triển sau: Thời kỳ khởi nguồn của văn nghệ học dân gian (1900-1917); Phong trào ca dao (1918-1926); Thời kỳ chuyển đổi mô hình khoa học (1927-1937); Xây dựng ngành khoa học trong khói lửa chiến tranh (1937-1949); 17 năm sau khi thành lập nước (1949-1966); Xây dựng lý luận văn học dân gian thời kỳ mới (1976 - nay).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/852
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_797.71 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.