Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85212
Title: Động lực học máy tự động súng tiểu liên 7,62 MM kiểu 1956 Dynamic of 7,62 MM assault rifle automatic type 1956.
Authors: Đào, Văn Đoan
Bùi, Trọng Tuấn
Keywords: Thuật phóng trong
Tốc độ bắn lý thuyết
Bệ khóa nòng
Khóa nòng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;Số 1+2 .- Tr.33-36
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp xây dựng mô hình tính toán động lực học máy tự động súng tiểu liên 7,62 MM kiểu 1956 khi bắn liên thanh. Kết quả tính toán xác định được quy luật chuyển động của bệ khóa, tốc độ bắn lý thuyết là cơ sở cho việc khai thác, thiết kế, chế tạo các loại súng có nguyên lý hoạt động, cấu tạo tương tự như súng tiểu liên AK, AKM, Galil.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85212
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.