Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85216
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ trồng chè tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Ngọc Giàu
Nguyễn, Hương Sang
Nguyễn, Thái Dung
Keywords: Hộ trồng chè
Thu nhập
Lâm Đồng
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 615 .- Tr.70-72
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, hồi quy khoảng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của 189 hộ trồng chè trên địa bàn của TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập của hộ trồng chè chịu ảnh hưởng nhiều từ các yếu tố tuổi, học vấn, diện tích, số năm tham gia vào nông nghiệp, khoảng cách, lòng tin, mối quan hệ với đại lý, cơ quan nhà nước, được tập huấn, hỗ trợ về hạ tầng, vay vốn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ trồng chè.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85216
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.