Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85238
Title: Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (2010-2020)
Authors: Nguyễn, Như Phương
Keywords: Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Dân quân tự vệ
Xây dựng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 380 .- Tr.104-108
Abstract: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là Chủ trương chiến lược của Đảng. Trong những năm 2010-2020, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, có số lượng phù hợp, chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85238
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.