Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85255
Title: Về chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh”
Authors: Nguyễn, Anh Chương
Keywords: Trung Quốc
Sức khỏe
Chiến lược
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.18-26
Abstract: Nhằm giải quyết bài toán thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu cải cách, mở cửa trong bối cảnh mới, từ năm 2016 đến nay, Trung Quốc đã xây dựng và hoàn thiện các chính sách thực hiện chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh”. Trên cơ sở nguồn tài liệu tiếp cận được, bài viết sẽ trình bày một cách có hệ thống về nội dung chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh” của Trung Quốc, bao gồm: tư tưởng chỉ đạo, một số nguyên tắc, mục tiêu tổng quát; phân tích chủ trương, chính sách và các giải pháp; bước đầu đưa ra một số nhận xét đề cập đến một số thành tựu chủ yếu đã đạt được và những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với Trung Quốc trong quá trình thực hiện những mục tiêu của chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85255
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.