Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8531
Title: Đánh giá hiệu quả của các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử
Authors: Trần, Vũ Tự
Lê, Phước Lập
Keywords: Phương án thoát hiểm
Hiệu quả thoát hiểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.119-126
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của các phương án thoát hiểm bằng cách sử dụng mô hình đa tác tử trong Netlogo. Nghiên cứu bao gồm ba phần chính. Phần thứ nhất liên quan đến việc thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng máy quay video để thu thập thông tin về hành vi, thời gian thoát hiểm.., tại một tòa nhà trong khu vực nghiên cứu. Dựa trên dữ liệu thực nghiệm, nghiên cứu xây dựng mô hình thoát hiểm trong Netlogo phần thứ hai. Mô hình mô phỏng mô các phản ứng của người thoát khỏi tòa nhà khi sự cố việc xảy ra. Phần chính cuối cùng là đánh giá các phương án thoát hiểm dựa trên mô hình mô phỏng được xây dựng. Các kết quả đánh giá cho thấy và so sánh thời gian thoát hiểm tại mỗi kịch bản trong trường hợp xảy ra sự cố như lửa, cắt điện, động đất....Kết quả nghiên cứu cho thấy trường hợp thoát hiểm bố trí người tại điểm góc cho hai viễn cảnh thoát người xác định được hướng thoát và không xác định được hướng thoát khi tăng bề rộng cửa từ 10% lên 30% so với bề rộng tường thì hiệu quả thoát hiểm đạt gần như tối ưu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8531
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.