Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85316
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển công nghệ ở Tiểu bang California.
Authors: Lê, Thị Vân Nga
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Lý giải
Thành công
Công nghệ
California
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 3 .- Tr.33-42
Abstract: Bài viết đề cập tới một số nhân tố đặc trưng gắn với California bao gồm: vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, giáo dục đào tạo và nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và môi trường kinh doanh, để lý giải cho sự phát triển này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85316
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.