Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8536
Title: Thí nghiệm và lựa chọn mô hình vật liệu cho mô phỏng xốp XPS trong LS-DYNA
Authors: Nguyễn, Công Nghị
Lê, Anh Tuấn
Đinh, Quang Trung
Keywords: Mô hình vật liệu
Xốp
Mô phỏng
Thí nghiệm
Lỗ rỗng hở
Lỗ rỗng đóng kín
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 09 .- Tr.159-162
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu ứng xử của vật liệu xốp XPS khi chịu nén ép bằng thí nghiệm và lựa chọn mô hình vật liệu phù hợp khi mô phỏng trong phần mềm LS-DYNA. Tính đa dạng của vật liệu xốp dẫn đến sự khó khăn lựa chọn mô hình vật liệu khi tính toán mô phỏng các bài toán kỹ thuật có sử dụng vật liệu này. Nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của một số mô hình vật liệu có sẵn trong LS-DYNA cho việc áp dụng mô phỏng của các loại vật liệu xốp khác nhau. Trong bài báo sử dụng thí nghiệm nén mẫu mô phỏng bằng phần mền LS-DYNA và so sánh với kết quả thí nghiệm trong phòng để đánh giá sự phù hợp của mô hình đáp ứng ứng xử thực tế của vật liệu xốp XPS.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8536
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.